Giao dịch trên thị trường forex bản chất là thiết lập các trạng thái giao dịch dựa vào sự biến…